یک روش با استفاده از اپلیکیشن موبایل و دیگری با کمک دو وب سایت عالی. قهرمان بزکشی حکومت اشرف غنی […]