با محتوای خوبی که تولید میکنی روز دیگران را بساز. با این سه کلمه ها جمله بساز. تمرین جمله سازی […]

فاروق وردک حدود ده سال وزیر معارف افغانستان بود و فعلآ وزیر مشاور ریس جمهور غنی در امور پارلمانی معلم. […]