ب ر اخ آخر شهر کرمان است و بر کرانه بیابان نهاده و از آنجا بسیستان روند. بهره عبارت است […]