این مسیر با قطارهای تندرو که در ایران تا 160 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرند حدود 7 ساعت زمان […]